Arbo en milieu

  • VGWM
  • Ziekteverzuim
  • Veiligheid
  • Milieu
  • MVO

Als ondernemingsraad krijg je met diverse onderwerpen te maken op het gebied van arbeid en milieuzorg.  De Ondernemingsraad heeft, volgens de Wet op de ondernemingsraden, adviesrecht, instemmingsrecht én stimulerende taken.

De ondernemingsraad heeft een rol bij:

Deze zaken lenen zich uitstekend voor initiatieven van de OR. Vaak heeft de OR alleen een bewakende rol. Maar wanneer een organisatie op het gebied van duurzaamheid onvoldoende actie onderneemt, kan een OR initiatief nemen. En als een situatie dermate ernstig is dat veiligheid van medewerkers direct in het geding is, kan de OR besluiten een melding te doen bij de Inspectie SZW.

 

Milieu

De OR heeft adviesrecht over het treffen maatregelen die invloed hebben op de zorg van de voor het milieu, vanuit de organisatie. De OR mag bijvoorbeeld een beleidsmatige, organisatorische en/of administratieve voorziening (in verband met het milieu) treffen of wijzigen. (artikel 25 lid 1 sub l). 

Arbo


De ondernemingsraad recht van instemming op:

Daarbij heeft de OR heeft vier stimulerende taken:

  1. Bevorderen van het naleven van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden. 
  2. Bevorderen van het werkoverleg en zoveel mogelijk betrekken van de medewerkers bij het regelen van de arbeid in het onderdeel van de onderneming waarin zij werkzaam zijn. 
  3. Waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het inschakelen van gehandicapten en minderheden. 
  4. Bevorderen van de zorg van de onderneming voor het milieu.

De trainer/adviseur

De trainer/adviseur met het specialist Arbo en Milieu heeft kennis van zaken op de verschillende arbo-gerelateerde onderwerpen en kan de ondernemingsraad helpen om het beleid van de organisatie te toetsen, tot een reactie op een advies- of instemmingsverzoek te komen en een initiatiefvoorstel voor te bereiden.  

Het is raadzaam om een trainer in te schakelen wanneer er hulp nodig bij één of meer van  bovenstaande onderwerpen.

Andere OR specialisaties