Juridisch advies

Wie in de ondernemingsraad stapt krijgt te maken met wetten en regelgeving.  Een aantal voorbeelden waar de ondernemingsraad zeker mee te maken krijg zijn: 

  • WOR
  • Arbowet
  • Arbeidstijdenwet
  • Arbeidsrecht
  • Interne arbeidsvoorwaarden
  • Ondernemingsrecht
  • Beroepsrecht
  • Beroepsprocedures
  • COA

WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat het kader waarbinnen de ondernemingsraad opereert. Het is voor de OR de belangrijkste wet en het is daarom handig als ieder OR-lid tenminste de belangrijkste artikelen uit die WOR kent. 

Als de ondernemingsraad beschikt over een ambtelijk secretaris, dan is de kennis van de WOR doorgaans goed geborgd. De ambtelijk secretatis weet de WOR-artikelen uit te leggen en hoe deze toe te passen. Als er geen ambtelijk secretaris is, is het aan te raden dat een aantal OR-leden zich goed verdiepen in de WOR en zich ontwikkelen tot ‘WOR-specialist’.

Niet voor alle medezeggenschapsorganen is de WOR van toepassing. Bij scholen geldt namelijk niet de WOR maar de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) of de Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (WMEB). En cliëntenraden hebben te maken met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).

Arbowet

De Arbowet is voor alle soorten organisaties een belangrijke wet. Zeker in ondernemingen waar fysiek (zwaar) werk wordt verricht is kennis van de inhoud van deze wet ook voor de medezeggenschap essentieel. 

COA

Ondernemingsraden van organisaties waar een cao – al dan niet vrijwillig – van toepassing is, doen er goed aan die cao te kennen. Veel van wat in de cao wordt geregeld zijn afspraken tussen werkgever en werknemersorganisaties, waar niet van mag worden afgeweken. De rol van de OR is dan hooguit controleren of de cao goed wordt toegepast. Bij andere afspraken kan of moet de directie van een organisatie met de OR aanvullende afspraken maken. Dit gaat bijvoorbeeld om verplichte vrije dagen, de beoordelinsgssystematiek, et cetera.

Overige wetten

Andere wetten, zoals de Arbeidstijdenwet komen regelmatig ter sprake. De OR zou in ieder geval globaal moeten weten wat in deze wetten staat. 

Vaak krijgen ondernemingsraden vragen van collega’s over een individueel probleem. De OR hoeft die problemen niet op te lossen, maar kan wel in actie komen. Als het geen zaak betreft die de OR met de directie of een manager P&O kan bespreken, kan hij de betreffende collega in ieder geval naar het juiste loket verwijzen.  

De trainer/adviseur laat de ondernemingsraad kennismaken met de belangrijkste artikelen uit de WOR. Idealiter oefenen de leden van de OR er in de training mee, zodat ze de WOR actief kunnen gebruiken wanneer dat nodig is. 


De trainer/adviseur

Voor juridisch advies of juridische bijstand kan de ondernemingsraad een jurist of advocaat inschakelen. Bij geschillen met de directie over de interpretatie van de WOR, of wanneer de OR overweegt een beroepsprocedure in te stellen, doet hij er goed aan een advocaat in de arm te nemen. Ook bij toetsen van het beleid van de onderneming of bij het opstellen van een ondernemingsovereenkomst kan de OR een jurist of advocaat om raad of advies vragen. 

De trainer maakt de ondernemingsraad ook wegwijs maken in de andere belangrijke wetten en regelgeving waar de OR mee te maken krijgt of kan krijgen. Een VGWM-commissie wordt geschoold in de Arbowet en aanpalende wetten.

Andere OR specialisaties