Basistraining OR

(Start van de OR, basis Wet op de ondernemingsraden, taakverdeling)

Als startende ondernemingsraad word je vaak direct in het diepe gegooid. In veel gevallen doet de organisatie direct beroep op de kersverse OR. Er ligt bijvoorbeeld al een adviesaanvraag of een instemmingsverzoek te wachten, waar snel actie om ondernomen moet worden. De organisatie kan immers niet stilstaan tot de OR ingewerkt of helemaal doorgewinterd is.

En waar begin je dan? Waar houd je rekening mee en hoe maak je weloverwogen keuzes, samen als OR?
In de meeste gevallen gaan nieuwe ondernemingsraden, meteen na hun beëdiging, op een twee- of driedaagse starttraining, een verstandige keuze. 

In een basistraining werk je samen direct aan een stevig fundament. Hierbij komen een aantal elementen aan de orde:

Wet op ondernemingsraden

De wet is het kader waarbinnen de OR opereert, ook wel de WOR genoemd. Het is zeer belangrijk dat een Ondernemingsraad weet wat dat kaders van de WOR inhouden om goed te functioneren.

Om het ‘spel’ binnen de kaders te kunnen spelen, is het uiteraard noodzakelijk dat de spelregels bij de spelers bekend zijn. Dit geldt voor iedere ondernemingsraad, groot en klein. Niet iedere organisatie heeft de WOR goed in het vizier. Dat maakt het voor de OR des te belangrijker er wél zijn weg in te kunnen vinden.

Trainers besteden in een WOR-training aandacht aan de belangrijkste aspecten van de WOR zoals: het doel van de medezeggenschap, de regels bij geheimhouding, het halfjaarlijks overleg, advies- en instemmingsrecht, het beroepsrecht en het informatierecht.

Als er behoefte is aan verdieping op een specifiek onderwerp binnen de WOR, dan is dit uiteraard bespreekbaar met de trainer.

Werkwijze van het team

De Ondernemingsraad is gekozen. De leden, die elkaar vaak nog niet of nauwelijks kennen, gaan samen een team vormen, een werkwijze uitstippelen en de taken verdelen.

De trainer gebruikt methoden die passen bij de organisatie, de mensen in het team en ondersteunt bij het maken van hun eigen keuzes. Daarbij helpt de trainer bij het kiezen van een werkwijze werkwijze en adviseert in welke vorm het OR team het beste samenwerken. Organiseert het team zich in commissies of themagroepen? En zo ja, welke? Welke functies kies je voor het dagelijks bestuur en wie gaan die functies uitoefenen? Hoe wordt de achterban, ofwel de collega’s betrokken bij de ontwikkelingen binnen de OR? Een trainer helpt je bij het organiseren van de basisstructuur en de taakverdeling binnen de ondernemingsraad

Kiezen van het dagelijks bestuur

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter. In het dagelijks bestuur kunnen er ook andere rollen vervuld worden, zoals een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een lid zonder portefeuille. De trainer zorgt ervoor dat de kwaliteiten van de OR-leden naar voren komen en er op de juiste wijze een voorzitter wordt gekozen.

Teambuilding

Voor een goed functionerend team is het belangrijk dat de OR-leden elkaar leren kennen en dat er onderling vertrouwen is.
Een ondernemingsraad staat regelmatig voor ingewikkelde keuzes, waarbij constructieve conflicten kunnen ontstaan.
De trainer helpt een begin te maken met teambuilding, passend bij de leden van het team.

Opstellen missie/visie

Een missie is waar je voor staat. Een visie is waar je voor gaat. Als ondernemingsraad is het belangrijk om een duidelijke missie en visie te hebben. Heb je deze niet? Dan is de focus, op de doelen die je als OR wilt behalen, minder scherp. Met als logisch gevolg dat er minder resultaten worden behaald. De trainer begeleidt de OR om doelen om te zetten in een eigen missie en visie. 

Opstellen werkplan

Als ondernemingsraad wil je proactief te werk gaan en zelf onderwerpen op de agenda zetten. De trainer of adviseur begeleid bij formuleren van deze onderwerpen en bij het opstellen van het plan van aanpak.

Andere wensen van de OR

De OR kan specifieke wensen hebben, bijvoorbeeld conflicthantering (als in de ‘oude OR’ sprake was van conflicten en de nieuwe OR dat wil voorkomen), fusie (als zich een fusie aandient), of andere zaken die spelen in de organisatie, et cetera. Voor gedegen ondersteunen op deze elementen is een basistraining te kort, maar de trainer moet er wel aandacht aan kunnen besteden, zodat de OR na de basistraining enige handvatten heeft en ermee verder kan gaan. 

De trainer/adviseur

De trainer/adviseur met het specialist “Basis van de OR’ laat alle bovengenoemde elementen in een kort tijdsbestek van twee of drie dagen de revue passeren. De nadruk ligt veelal op het starten van het team. De OR krijgt hulp bij de teamvorming en teambuilding én het kiezen van een werkwijze. Daarbij zal de trainer (de kern van) de WOR onderwijzen.

Andere OR specialisaties