Internationale medezeggenschap

  • Wet op de Europese ondernemingsraden
  • Medezeggenschap in andere
    EU landen
  • Buitenlandse cocernleiding
  • Besluitvorming beïnvloeden

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is alleen van toepassing op ondernemingen in Nederland. Voor een Nederlandse vestiging van een buitenlands concern geldt de Nederlandse wet. Dat wil zeggen dat op besluiten die door de buitenlandse concernleiding worden genomen en die gevolgen hebben voor de Nederlandse vestiging, de WOR van toepassing is. 

Deze constructie leidt soms tot ingewikkelde situaties voor de ondernemingsraad, omdat de buitenlandse concernleiding de WOR niet met de wet bekend is of deze niet relevant vindt.

Nederlandse vestigingen van een internationaal concern worden vaak geleid door een Nederlandse ondernemer. Als die ondernemer voor het beleid geheel of grotendeels afhankelijk is van de buitenlandse concernleiding, is het voor de ondernemingsraad een enorme uitdaging om de besluitvorming te beïnvloeden.  

In Europa vallen alle landen die lid zijn van de Europese Unie onder de Wet op de Europese ondernemingsraden, de Euro-OR. Een Europese ondernemingsraad wordt EOR genoemd (in het Engels European Works Council – EWC). 

Ondernemingen die meer dan duizend werknemers hebben in de lidstaten van de EU of de EER en meer dan honderdvijftig werknemers hebben, in ten minste twee vestigingen in twee verschillende landen van de EU of de EER, stellen in principe een EOR in. In de EOR zal in de regel Engels de voertaal zijn.

De EOR heeft veel minder bevoegdheden dan een “gewone” ondernemingsraad. 

De concerndirectie hoeft de EOR enkel te informeren en te raadplegen over vraagstukken die van belang zijn voor alle vestigingen in de lidstaten van de EU of EER. 

De Nederlandse vestiging heeft daarnaast ook een gewone OR (mits de vestiging voldoet aan de eisen in de WOR, zoals vijftig of meer medewerkers).

Trainer/adviseur

De trainer/adviseur kent het wettelijk kader, weet wat de rechten en plichten zijn van de EOR en hoe de medezeggenschap in andere landen in de EU is geregeld. De trainer ondersteunt de OR die te maken heeft met een EOR en/of de leden van de EOR in omgaan met de dilemma’s en vraagstukken waar de (E)OR mee te maken krijgt.

De trainer kan ook de Nederlandse leden van de EOR adviseren. Zij bevinden zich in een ander speelveld dan hun Nederlandse OR-collega’s.

Andere OR specialisaties